برگزاری ورکشاپ چگونه وارد صنعت بازیسازی شویم ؟!
همراه با تجزیه و تحلیل موانع و چالش های این عرصه در دانشگاه کردستان سنندج
۱۹/۹/۹۷

41بازدید

ارسال دیدگاه