مسابقه تلویزیونی پاکیزگی

پارک پاکیزگی یک مسابقه تلوزیونی است که در شهربازی آزادی سلیمانیه عراق انجام میشود و بازیکن با سوار شدن بر هر وسیله بازی باید به یک سوال در مورد بهداشت شخصی و عمومی و محیط پاسخ دهد … .

محیط بازی طبق پارک آزادی سلیمانیه بازسازی شده و کاملا واقعی میباشد.

Share