پس از بررسی های اولیه دفتر برنامه ریزی امور فناوری، شرکت ژوری مانگ بعنوان یکی از شرکت های منتخب جهت حضور در اولین نشست همکاری های مشترک علمی ، فناوری و نوآوری ایران و ایتالیا، انتخاب گردید

1304 View

Leave a Comment