بازدید معاون محترم علم و فناوری رییس جمهور جناب آقای دکتر سورنا ستاری از مرکز گیم و انیمیشن سنندج واقع در پارک علم و فناوری کردستان

2080بازدید