تیم ما

بدری خسروآبادی
بدری خسروآبادی
برنامه نویس / طراح بازی
نوید مردوخ
نوید مردوخ
برنامه نویس / طراح بازی
مدیر عامل و موسس
محمد حیدری
محمد حیدری
مدیر عامل و موسس
مدل ساز / انیمیشن ساز
محمد روحانی
محمد روحانی
مدل ساز / انیمیشن ساز
مدل ساز / انیمیشن ساز
هیمن دلبینا
هیمن دلبینا
مدل ساز / انیمیشن ساز