آماده پذیرش پروژه های شما هستیم

تیم ما

مدیر عامل و موسس
محمد حیدری
محمد حیدری
مدیر عامل و موسس
مدیر مالی اداری
بدری خسروآبادی
بدری خسروآبادی
مدیر مالی اداری
مدل ساز / انیمیشن ساز
هیمن دلبینا
هیمن دلبینا
مدل ساز / انیمیشن ساز
مدل ساز / انیمیشن ساز
محمد روحانی
محمد روحانی
مدل ساز / انیمیشن ساز
عکاس/ تهیه کننده انیمیشن/ کارگردان هنری
محسن خسرو آبادی
محسن خسرو آبادی
عکاس/ تهیه کننده انیمیشن/ کارگردان هنری

عکاس

آرتیست دوبعدی
سمیه غریبی
سمیه غریبی
آرتیست دوبعدی

teammembers Awesome Content