تقدير استانداري کردستان و اداره کل آموزش فني حرفه اي استان کردستان از جناب آقای "محمد حیدری" مدیر عامل شرکت "ژووري مانگ

1134بازدید