روز شنبه مورخ 1395/9/13 طی مراسمی با حضور معاونین استاندار کردستان ، رئیس دانشگاه کردستان آقای دکتر فردین اخلاقیان طاب، رئیس پارک علم و فناوری استان کردستان جناب دکتر سعیدی و تنی چند از فناوران استانی برگزار گردید که طی این مراسم جناب آقای "محمد حیدری" مدیر عامل استودیوی "ژووری مانگ" بعنوان فناور برتر استان کردستان در سال 1395 مرکز پارک علم و فناوری استان کردستان و دستاوردهای علمی پژوهشی استان از سوی استاندار استان کردستان جناب آقای عبدالمحمد زاهدی و رئیس ستاد استانی هفته پژوهش استان کردستان آقای دکترفردین اخلاقیان طاب، برگزیده شدند

978بازدید