نخستین جشنواره کارآفرینان برتر دانشگاهی استان کردستان به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحدسنندج اردیبهشت

 1395 برگزار شد.

در این جشنواره 30 اثر به بخش مسابقه راه یافتند.

این تعداد اثر راه یافته به کمیته داوری بر اساس شاخص های نوآوری بودن ایده، قابلیت بومی سازی، تجاری سازی، قابلیت فروش و دانش بنیان بودن مورد پذیرش قرار گرفت.

در پایان جشنواره جناب آقای "محمد حیدری" مدیر عامل شرکت "ژووری مانگ"  به عنوان کارآفرین برتر دانشگاهی برگزیده شدند و ازایشان تقدیر بعمل آمد.

 

 

 

 

1316بازدید