انیمیشن صلح جهانی
نویسندە و کارگردان: محسن خسروآبادی
تهیە کنندە:کاوە جاهد
انیماتور: طیب سجادی
طراح صحنە: محمد حیدری
تدوین: محسن خسروآبادی