گنجینه نام مجموعه انیمیشنی دو بعدی در سبک کات اوت است.

داستان این مجموعه دربارە خانوادەای روستایی میباشد که با وجود داشتن زمینی اجدادی و مناسب به فکر مهاجرت به شهر هستند

و بر اثر اتفاقات گوناگونی کە در طول مجموعه برایشان رخ میدهد

درمی یابند کە باید بە وطنشان وفادار بودە و علاوە بر استفادە از تمامی منابع آن نسبت بە آبادانی و حفظش کوشا باشند.

مدیر اجرایی پروژە: محسن مرادی

کارگردان: سالار کاظمی